Karakal CB-2 Junior Badminton Racket

Karakal CB-2 Junior Badminton Racket.

£9.50
Code
KB3557