Karakal CSX 60 Junior Squash Racket

Karakal CSX 60 Junior Squash Racket.

£20.80
Code
KS4617