Karakal CSX 60 Junior Squash Racket

Karakal CSX 60 Junior Squash Racket.

£17.00
Code
KS4617